Vegetarian Cooking
Click on an image to enlarge


Bulgarian, 1995


Croatian, 1993


Czech, 1992


German, 1987


French, 1991


English, 1984


English, 1989


Dutch, 1994


Spanish


Russian, 1993

 

Lithuanian, 1994