Prabhupada
Click on an image to enlarge


Russian, 2007


Bulgarian, 1990


Croatian 1994


Czech, 1985


Czech, 1985


English, 2003


English, 1983


English


English, 2002


English, 2002


Hebrew, 1987


Italian, 1985


Italian, 1985


Italian, 1994


Dutch, 1986


Portuguese, 1983

Spanish, 1986

German, 1984

German, 1993

Russian, 1993

Bengali, 1988